Nasz adres: ul. Wierzbicka 89/93
26 - 600 Radom
telefon / fax :  48 331 24 13
filia - ul. Swiętojańska 5 26-600 Radom
telefon  48 332 25 48 

email szkoły: psp17@wp.pl

godlo    facebook

bip

 

Regulamin opieki i bezpieczeństwa nad dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w wycieczkach

 

 Podstawa prawna:

 Rozporządzenie MENiS z dnia 08.11.2001r. (Dz.U. z 2001r. nr 135, poz. 1516) w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

      1.      Pracownicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 w Radomiu rozwijają
            działalność krajoznawczo – turystyczną, służącą wzbogacaniu procesu 
            dydaktyczno – wychowawczego, kształtowaniu kultury wypoczynku 
            oraz poprawie zdrowia dzieci i młodzieży.
 
2.      Uczestnikom wycieczek i imprez krajoznawczych należy zapewnić właściwą opiekę i bezpieczeństwo.
 
3.      Dla zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczce (imprezie) powinien być wyznaczony kierownik, a w miarę potrzeby również opiekunowie. Osoby te odpowiedzialne są za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad bezpieczeństwa.
 
4.      Organizacja i program wycieczek oraz innych form krajoznawstwa i turystyki powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Obowiązkiem kierownika wycieczki jest sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności uczniów w kontekście wymagań związanych z formą organizowanej wycieczki.
 
5.      Uczniowie niepełnosprawni mogą brać udział w wycieczkach i innych formach krajoznawstwa i turystyki jedynie w sytuacji, kiedy nie ma odpowiednich przeciwwskazań zdrowotnych oraz pod warunkiem zapewnienia, zaspokojenia specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności.
 
6.      Kierownikiem wycieczki (imprezy) i opiekunem może być osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie i odpowiadająca niżej wymienionym kryteriom:
 
·         kierownikiem wycieczki przedmiotowej może być nauczyciel określonego przedmiotu,
·          kierownikiem wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być nauczyciel, pełnoletni instruktor organizacji harcerskiej oraz w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły – inna pełnoletnia osoba posiadająca uprawnienia przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa,
·         kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej może być nauczyciel z uprawnieniami turystycznymi, trenerskimi i instruktorskimi w odpowiedniej dyscyplinie sportu oraz w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły – inna pełnoletnia osoba spoza szkoły posiadająca wymagane uprawnienia,
·         kierownikiem grupy uczniów uczestniczących w imprezie krajoznawczo – turystycznej może być osoba o stosownych w/w kwalifikacjach w zależności od rodzaju imprezy,
·         kierownikiem wycieczki zagranicznej może być osoba o przedstawionych wyżej kwalifikacjach, w zależności od rodzaju wycieczki, posiadająca znajomość języka obcego umożliwiającego porozumienie się w kraju docelowym,
·         opiekunem sprawującym opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce lub imprezie krajoznawczo – turystycznej może być nauczyciel, instruktor organizacji harcerskiej, a za zgodą dyrektora szkoły – inna pełnoletnia osoba.
 
7.      Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 30 uczniów.
 
8.      Jeżeli wycieczka udaje się poza teren szkoły i korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza miejscowość, będącą siedzibą szkoły, opiekę powinna sprawować jedna osoba nad grupą do 15 uczniów.
 
9.      Na wycieczkach turystyki kwalifikowanej opiekę sprawować powinna jedna osoba nad grupą do 10 uczestników.
 
10. Wszyscy uczestnicy szkolnej wycieczki i imprezy krajoznawczo – turystycznej powinni być objęci powszechnym ubezpieczeniem młodzieży szkolnej.
 
11. Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez krajoznawczo – turystycznych zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierownika i opiekunów.
 
12. Zarówno kierownik wycieczki jak i opiekunowie mają szczególne obowiązki.
 
a.      Kierownik wycieczki jest zobowiązany:
 
·         opracować szczegółowy program i harmonogram wycieczki oraz wypełnić kartę wycieczki,
·         zapoznać z regulaminem i harmonogramem wycieczki wszystkich uczestników,
·         zapewnić warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawować nadzór w tym zakresie,
·         zapoznać z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnić warunki ich spełnienia przez wszystkich uczestników od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki,
·         określić zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu sprawowania opieki i przestrzegania zasad bezpieczeństwa jego podopiecznych,
·         dopilnować, aby wszyscy uczestnicy byli zaopatrzeni w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek, zapewnić apteczki do udzielenia pierwszej pomocy,
·         zorganizować transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników wycieczki,
·         dokonać podziału zadań wśród uczestników wycieczki,
·         dokonać z uczestnikami oceny odbytej wycieczki i sporządzić odpowiednie sprawozdanie,
 
                                  b. Opiekunowie wycieczki są zobowiązani:
 
·         współdziałać z kierownikiem w zakresie pełnej realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
·         dopilnować, aby wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki,
·         nadzorować realizację poszczególnych zadań przydzielonych uczestnikom wycieczki,
·         wykonać inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 
13. Na udział uczniów w wycieczce i imprezie turystycznej wymagana jest zgoda rodziców (prawnych opiekunów).
 
14. Kierownik wycieczki organizowanej poza terenem miasta Radomia zobowiązany jest do posiadania apteczki.
 
15. Dokumentacja wycieczki:
 
·         karta wycieczki,
·         lista uczestników,
·         pisemna zgoda rodziców,
·         regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki,
·         w wypadku wycieczki zagranicznej – potwierdzenie ubezpieczenia,
·         w wypadku wycieczek dłuższych niż jeden dzień – preliminarz finansowy,
·         rozliczenie finansowe po zakończeniu wycieczki.
 
16. Dokumentacja wycieczki powinna być złożona dyrektorowi szkoły w celu zatwierdzenia w terminie najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem wycieczki.
 
17. Szczegółowy regulamin wycieczek organizowanych na terenie miasta Radomia i poza nim stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 
   

   
Załącznik nr 1 do
 
REGULAMINU OPIEKI I BEZPIECZEŃSTWA NAD MŁODZIEŻĄ UCZESTNICZĄCĄ
W WYCIECZKACH I IMPREZACH KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNYCH
 
  
1.      Wycieczka rozpoczyna się i kończy na terenie szkoły. Po zakończonej wycieczce uczniowie mogą udać się do domu samodzielnie. Po godzinie 20 – wyłącznie pod opieką rodziców.
 
2.      Zabrania się organizowania wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 
3.      W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 
4.      Wycieczka ustawia się w szyku marszowym następująco:
 
·         na początku kierownik lub opiekun pierwszej grupy, następnie dzieci z grupy pierwszej, a potem dzieci z grupy drugiej, obok nich opiekun tej grupy itd.,
·         kolumnę zamyka, czyli idzie na końcu, opiekun ostatniej grupy,
·         w celu sprawnego sprawdzenia grupy wycieczkowej każda grupa wybiera spośród siebie grupowego,
·         jeżeli podczas wycieczki wykorzystywane są środki transportu miejskiego, to przednimi drzwiami autobusu wsiadają początkowe grupy, tylnymi – końcowe – w taki sam sposób odbywa się wysiadanie.
 
5.      W czasie zwiedzania (dzieci ustawione są jak w punkcie 2):
 
·         w muzeum nie wolno dotykać eksponatów i należy zachować ciszę,
·         dzieciom ani opiekunom nie wolno oddalać się od grupy,
·         uczestnicy wycieczki zobowiązani są do stosowania się do regulaminów zwiedzanych obiektów.
 
6.      W czasie jazdy autokarem:
 
·         w czasie przejazdu wszyscy uczestnicy siedzą na wyznaczonych miejscach,
·         nie wolno wyrzucać żadnych przedmiotów przez okno,
·         śmieci należy wyrzucać do kosza,
·         jeżeli na trasie dzieci wysiadają w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych, to opiekunowie grupy pierwszej i drugiej zabezpieczają bezpieczeństwo dzieci z przodu, a opiekunowie trzeciej i czwartej lub piątej grupy zabezpieczają bezpieczeństwo dzieci z tyłu autokaru. Nie wolno przechodzić na drugą stronę jezdni,
 
  
7.      Podczas imprez opiekunowie i kierownicy wycieczek zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i możliwość zgubienia się uczestników.
 
8.      Kąpiel dozwolona jest tylko w grupach do 10 osób i wyłącznie w kąpieliskach strzeżonych, z ratownikiem.
 
9. Obowiązkiem każdego kierownika imprezy i opiekuna grupy jest ciągłe liczenie uczestników; przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu.
 
10. Kierownik wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje, tak jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie.
 
11. W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie posiadający karty rowerowe. Przeciętne tempo jazdy powinno wynosić do 15 km/godz. z uwzględnieniem ukształtowania terenu, warunków atmosferycznych, ruchu drogowego oraz wieku uczestników.
 
12. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
 
·         zachować się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
·         stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów lub przewodników,
·         nie oddalać się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,
·         przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
·         kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób,
·         nie śmiecić, nie niszczyć zieleni, nie płoszyć zwierzą.