Nasz adres: ul. Wierzbicka 89/93
26 - 600 Radom
telefon / fax :  48 331 24 13
filia - ul. Swiętojańska 5 26-600 Radom
telefon  48 332 25 48 

email szkoły: psp17@wp.pl

godlo    facebook

bip

 

Pedagog

mgr Maria Grychtal

 Informacja dla rodziców nt gry "Błękitny wieloryb"

    Rola i zadania pedagoga szkolnego skupiają się przede wszystkim na osobie ucznia i jego otoczeniu, stąd wyróżnić można następujące obszary jego działalności:

 • organizowanie na terenie szkoły odpowiednich form pomocy dla uczniów z trudnościami materialnymi, dydaktycznymi oraz sprawiającymi problemy wychowawcze.
 • diagnoza warunków rodzinnych, funkcjonowanie w środowisku społecznym i rówieśniczym

  

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2016/2017:

 

    PONIEDZIAŁEK: 10.00 - 12.00 (dyżur w budynku filii, ul. Świętojańska 5)
                               12.00 - 16.00 - (konsultacje dla rodziców 14.00 - 16.00)
      WTOREK:          9.00 - 12.30 
      ŚRODA:             9.00 - 12.30 

      CZWARTEK:       10.30 - 14.00
      PIĄTEK:             9.00 - 12.30

Działania pedagoga szkolnego:

w zakresie pokonywania trudności dydaktycznych:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi z trudnościami w nauce, pomoc przy uzupełnianiu zaległości poprzez umożliwienie uczestnictwa
  w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych,
 • kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (uświadamianie rodzicom konieczności przeprowadzania badań),
 • udzielanie rodzicom porad metodycznych dotyczących pracy dydaktycznej w domu.

w zakresie udzielania pomocy materialnej:

 • zbiórka odzieży i żywności, organizowanie akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących,
 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom osieroconym,
  z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo.

w zakresie profilaktyki wychowawczej:

 • integracja zespołów klasowych,
 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć. powstałych na tle niepowodzeń szkolnych,
 • rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, rówieśniczych bez stosowania przemocy,
 • przeciwdziałanie skrajnym formom nieprzystosowania społecznego,
 • nauka właściwej komunikacji międzyludzkiej,
 • pomoc w sprawach incydentalnych,
 • udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
 • przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka - pogadanki o prawach i obowiązkach ucznia,
 • propagowanie abstynencji w zakresie picia alkoholu, palenia papierosów, narkomanii,
 • rozpoznawanie warunków wychowawczych i bytowych w rodzinach,
 • pedagogizacja rodziców (pogadanki, prelekcje, porady indywidualne),
 • zapobieganie niewłaściwym oddziaływaniom wychowawczym (rozmowy z rodzicami, porady)
 • zajęcia z uczniami z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych,
 • współpraca z organizacjami: sądem, kuratorami, MOPS-em, TPD
 • praca w ramach Szkolnego Centrum Terapeutycznego