Nasz adres: ul. Wierzbicka 89/93
26 - 600 Radom
telefon / fax :  48 331 24 13
filia - ul. Swiętojańska 5 26-600 Radom
telefon  48 332 25 48 

email szkoły: psp17@wp.pl

godlo    facebook

bip

 

Ogłoszenia

 OBIADY

Dla uczących się w budynku przy ul. Czarnoleskiej 10

Opłaty za obiady za miesiąc czerwiec 2018 r. przyjmowane będą w księgowości w godz. 8.00 - 15.00 przy ul. Czarnoleskiej 10

Kwota do zapłaty 13 x 3,00zł = 39 zł.

 
 

 
 
Informacja dla Rodziców w sprawie darmowych podręczników!
 
Uczniowie klas I, II i IV otrzymają bezpłatnie podręczniki i materiały ćwiczeniowe z biblioteki szkolnej po zapoznaniu się Rodziców(Prawnych Opiekunów) z niżej wymienionym Regulaminem
i podpisaniu oświadczenia przekazanego przez wychowawcę klasy.
 
Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników (materiałów edukacyjnych) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu.
 
§ 1
Informacje ogólne.
1. Podręczniki (materiały edukacyjne) są własnością organu prowadzącego szkołę, znajdują się
w zasobach biblioteki szkolnej i mają służyć uczniom kolejnych roczników przez, co najmniej 3 lata.
2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową
oraz umożliwia uczniom dostęp do podręczników mających postać elektroniczną.
§ 2
Wypożyczanie i zwrot podręczników (materiałów edukacyjnych).
1. Podręczniki (materiały edukacyjne) wypożyczane są rodzicom(opiekunom prawnym) ucznia na okres jednego roku szkolnego.
2. O terminie wypożyczenia i zwrotu kolejnych części podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel w porozumieniu z bibliotekarzem.
3. Zwrot ostatnich części podręczników (materiałów edukacyjnych) następuje do 22 czerwca danego roku szkolnego.4. Dodatkowe wyposażenie podręczników (materiałów edukacyjnych) - np. płyta CD, mapa, plansza itp. jest jego integralną częścią i również podlega zwrotowi w stanie niezniszczonym.
5. Materiały ćwiczeniowe przekazywane są nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) ucznia za potwierdzeniem odbioru bez obowiązku ich zwrotu.
§ 3
Zasady korzystania z podręczników (materiałów edukacyjnych).
1. Wypożyczone podręczniki (materiały edukacyjne) należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem, chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
2. Podręczniki należy obłożyć, nie wolno w nich pisać ani rysować, nie wyrywać kartek.
3. Uczeń, który odchodzi ze szkoły w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest zwrócić wszystkie wypożyczone podręczniki (materiały edukacyjne) do biblioteki szkolnej.
§ 4
Postępowanie w razie zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia podręczników (materiałów edukacyjnych).
1. Za szkody wynikłe ze zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia podręczników (materiałów edukacyjnych) do biblioteki szkolnej odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
2. Fakt zniszczenia lub zagubienia podręcznika (materiału edukacyjnego) rodzice (opiekunowie prawni) ucznia zgłaszają niezwłocznie do wychowawcy klasy.
3. W przypadku zagubienia podręcznika (materiału edukacyjnego), znacznego zużycia wykraczającego poza jego zwykłe użytkowanie, jego zniszczenia bądź niezwrócenia do biblioteki szkolnej rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do zwrotu kosztu zakupu podręcznika (materiału edukacyjnego) w terminie 14 dni na wskazany przez szkołę numer rachunku bankowego.
4. Stopień zużycia podręcznika (materiału edukacyjnego) będzie oceniany przez nauczyciela bibliotekarza oraz nauczyciela zajęć edukacyjnych.
§ 5
Przepisy końcowe.
1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia wypożyczając darmowe podręczniki (materiały edukacyjne) zobowiązani są podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu odpowiedzialności finansowej za podręczniki (materiały edukacyjne) będące na stanie biblioteki szkolnej.
2. Za zebranie oświadczeń od rodziców (opiekunów prawnych) i przekazanie ich do biblioteki szkolnej odpowiedzialni są wychowawcy klas.
 
Regulamin obowiązuje od 1 września 2015r.
 
wzór OŚWIADCZENIA
Przyjmuję do wiadomości i stosowania „Regulamin wypożyczania bezpłatnych podręczników (materiałów edukacyjnych) w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 17 im. Przyjaciół Dzieci w Radomiu”. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność finansową za wypożyczone dla ................................................ z ............. podręczniki (materiały edukacyjne).
(imię i nazwisko dziecka)               (klasa)
W przypadku zniszczenia, zagubienia lub niezwrócenia do biblioteki szkolnej podręczników (materiałów edukacyjnych) zobowiązuję się do zwrotu kosztów zakupu podręczników (materiałów edukacyjnych) na wskazany przez szkołę numer rachunku bankowego.
.....................................             ..........................................................................

  (miejscowość, data)                   (czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego)