Nasz adres: ul. Wierzbicka 89/93
26 - 600 Radom
telefon / fax :  48 331 24 13
filia - ul. Swiętojańska 5 26-600 Radom
telefon  48 332 25 48 

email szkoły: psp17@wp.pl

godlo    facebook

bip

 

Ocena z zachowania

 

System punktowy oceny zachowania obejmuje uczniów klas IV-VI. 

Uczeń na początku roku szkolnego otrzymuje +100 punktów z  zachowania.

 

Kryterium punktowe, które decyduje o ocenie z  zachowania przedstawia
się następująco:

powyżej 145 punktów-  wzorowe;

od 121 do 144 punktów- bardzo dobre;

od 100 do 120 punktów – dobre;

od 61 do 99 punktów- poprawne;

od  31 do 60 punktów- nieodpowiednie;

poniżej 30 punktów – naganne.

 

Do powyższego kryterium dołączone są następujące ograniczenia:

- uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania, jeżeli otrzymał więcej niż 10 punktów ujemnych (w sumie);

- uczeń nie może otrzymać oceny bardzo dobrej z zachowania, jeżeli otrzymał powyżej 20 punktów ujemnych (w sumie);

 

Uczniowie w naszej szkole otrzymują punkty dodatnie za:

Udział w szkolnych apelach od 3 do 10 pkt.

Pomoc podczas organizacji apelu w ramach czasu wolnego od 3 do 10 pkt.

Udział w szkolnych występach od 3 do 10 pkt.

Pomoc podczas organizacji występu w ramach czasu wolnego od 3 do 10 pkt.

Udział w szkolnych akademiach od 3 do 10 pkt.

Pomoc podczas organizacji akademii w ramach czasu wolnego od 3 do 10 pkt.

 

Pracę na rzecz klasy, szkoły i innych , po lekcjach ,poprzez:

- Organizację wydarzeń klasowych (np. wigilia); od 1 do 10 pkt.

- Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym ; od 1 do 10 pkt

- Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych; od 1 do 10 pkt.

-Działania  jako wolontariusz; od 1 do 5 pkt.

-Angażując się w zbiórki rzeczowe (np. na potrzeby schroniska); od 1 do 5 pkt.

 

Pełnienie funkcji w klasie i szkole i w zależności od zaangażowania i poziomu wywiązywania się z obowiązków może otrzymać od 1 do 5 pkt.

 

Punkty  za cały semestr  w liczbie od 0 do 10 są przyznawane przez wychowawcę na podstawie dokonywanych obserwacji i przeprowadzanych z uczniami rozmów. Dotyczą one innych pożądanych w naszej szkole zachowań, takich jak:

wyjątkowa kultura osobista, respektowanie zasad w grupie, okazywanie szacunku pracownikom szkoły i rówieśnikom, poszanowanie mienia szkoły, pomocy w nauce.

 

Punkty za cały semestr w liczbie od -10 do 10, mogą  zostać przekazane wychowawcy przez dyrektora szkoły, pedagoga, wychowawcy świetlicy, nauczyciela bibliotekarza, nauczycieli uczących w klasie ucznia.

 

Uczniowie  w naszej szkole każdorazowo otrzymują punkty ujemne za:

Przeszkadzanie na lekcji połączone z brakiem reakcji na uwagi nauczyciela ;
od -5 do -1 pkt.

Zaśmiecanie otoczenia od -5 do -3 pkt.

Niezgodne z regulaminem obuwie -2 pkt.

Niezgodny z regulaminem strój -2 pkt.

Ściąganie -2 pkt.

Spóźnienie bez usprawiedliwienia przyczyny -3 pkt.

Opuszcanie zajęć i budynku bez pozwolenia -5 pkt.

Ucieczka z jednej lekcji -5 pkt.

Przebywanie na terenie szkoły, na sali gimnastycznej przed lekcjami -5 pkt.

Posiadanie, bądź używanie niebezpiecznych przedmiotów (decyduje nauczyciel lub zespół wychowawczy od -5 do - 10 pkt.

Wagary całodniowe -25 pkt.

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych -10 pkt.

Korzystanie z telefonu komórkowego, mp3 podczas lekcji - 10 pkt.

Fałszowanie dokumentów (dziennik, usprawiedliwienia, podpisy) - 20 pkt.

Kradzież danych, pbrażanie przez multimedia od -10 do - 30 pkt.

Niezwrócenie książek w terminie - 10 pkt.

Aroganckie zachowanie wobec pracownika szkoły; -15 pkt.

Nie wywiązywanie się z podjętych zadań (decyduje wychowawca lub nauczyciel) od  -10 do -3 pkt.

Ubliżanie , wulgarne słownictwo, zaczepianie słowne lub fizyczne; -10 pkt.

Bójkę (oceny incydentu dokonuje nauczyciel lub zespół wychowawczy)
od -30 do -10 pkt.

Złe zachowanie w stołówce, przy sklepiku, (na przerwach na terenie szkoły, podczas uroczystości szkolnych lub dyskotek) od  -10 do -5 pkt.

Niszczenie mienia szkoły lub cudzej własności (ocena zespołuwychowawczego lub wychowawcy) od – 10 do -5 pkt.

Wyłudzanie pieniędzy - 30 pkt. 

Przywłaszczenie cudzej własności (kradzież) -30 pkt.

Przywłaszczenie danych, ubliżanie przez multimedia; od -30 do -10 pkt.

Palenie papierosów, picie alkoholu - 30 pkt.

Działnie z premedytacja na szkodę innych (decyduje zespół wychowawczy).