Nasz adres: ul. Wierzbicka 89/93
26 - 600 Radom
telefon / fax :  48 331 24 13
filia - ul. Swiętojańska 5 26-600 Radom
telefon  48 332 25 48 

email szkoły: psp17@wp.pl

godlo    facebook

bip

 

Obowiązki ucznia

 

Jesteś młodym człowiekiem i tak jak inni ludzie masz swoje prawa, wolności i obowiązki, zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W zależności od wieku i uwarunkowań społecznych obowiązują cię również inne normy prawne i obyczajowe. Podleganie tym normom i prawom narzuca na wszystkich obowiązki, które w odniesieniu do uczniów nazywają się obowiązkami ucznia.
1.       Każde dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu, który wynika z jego konstytucyjnego prawa do nauki. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia (art. 70 Konstytucji RP)
2.       Podstawową powinnością ucznia jest sumienne wypełnianie obowiązku szkolnego poprzez zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności, kształtowanie swojej osobowości, aktywne uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
3.       Uczeń podlega władzy rodzicielskiej i nauczycielskiej, w związku z tym winien jest rodzicom oraz nauczycielom posłuszeństwo oraz należny szacunek.
4.       Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu szkoły oraz innych przepisów obowiązującego prawa.
5.       Uczeń zobowiązany jest do przestrzegania norm współżycia społecznego i zasad dobrego wychowania.
Powyższe prawa, zasady i normy nakładają na uczniów w szczególności następujące obowiązki:
Uczeń ma obowiązek:
·         kierowania się wartościami uniwersalnymi, takimi jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, miłość, wierność, patriotyzm.
·         dbania o własny honor i godność oraz szanowania godności innych osób, ma również obowiązek współtworzenia autorytetu szkoły i godnego jej reprezentowania na zewnątrz.
·         punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne, przygotowywania się do lekcji, odrabiania prac domowych.
·         kulturalnego zachowywania się zarówno w społeczności szkolnej, jak i poza szkołą, okazywania innym należnego szacunku i nie używania wulgarnych wyrażeń
·         pomagania młodszym i słabszym oraz przeciwstawiania się wyśmiewaniu i dyskryminacji innych osób
·         szanowania przekonań światopoglądowych i religijnych oraz odrębności kulturowej innych osób, oczekując w zamian szacunku i tolerancji dla własnej kultury i przekonań
·         dbania o swój schludny i estetyczny wygląd i ubierania się stosownie do okoliczności
·         dbania o zdrowie własne i innych, powinien prowadzić aktywny tryb życia, zabrania się zażywania narkotyków, spożywania alkoholu i palenia tytoniu.
·         przestrzegania zasad bezpieczeństwa i czynnego reagowania na zachowania zagrażające bezpieczeństwu. Obowiązek ten dotyczy m.in. Przynoszenia do szkoły niebezpiecznych przedmiotów
·         szanowania mienia szkoły i własności innych osób oraz potępiania i zgłaszania wszelkich przypadków chuligaństwa, dewastacji i kradzieży.